REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MOJEGOTOWANIE.PL

§ 1.

Niniejszy Regulamin został udostępniony pod adresem www.mojegotowanie.pl bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania Treści udostępnionych w Serwisie,
 2. dokonywania Rejestracji, 
 3. prowadzenia Kont użytkowników, 
 4. korzystania z newslettera,
 5. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika, 
 6. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika, 
 7. odpowiedzialności Administratora za zgodność oferowanych usług z umową, 
 8. składania i rozpatrywania reklamacji.

Niektóre z usług Serwisu, ze względu na ich specyfikę mogą być regulowane przez odrębne regulaminy szczegółowe dołączone do niniejszego Regulaminu, jako jego załączniki lub udostępniane przez Administratora w Serwisie każdorazowo przed skorzystaniem z danej usługi.

Wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany pod tym adresem. 

 

§ 2.

SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 

 1. AdministratorBurda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym: 44 691 550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 2. Klub Tasterów – funkcjonalność Serwisu, uregulowana na podstawie odrębnego regulaminu dołączonego jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Konkursy – działania organizowane przez Administratora każdorazowo na podstawie odrębnego regulaminu.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
 5. Konto użytkownika – oznaczony wybranym loginem (stanowiącym jednocześnie nick Użytkownika), adresem email i hasłem podanym przez Użytkownika (w przypadku rejestracji poprzez Serwis) lub oznaczony wybranym przez Użytkownika adresem email (w przypadku rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook) zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisie. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
 6. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwis.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 8. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 9. Serwis – strona internetowa www.mojegotowanie.pl wraz z subdomenami.
 10. Treści – treści opublikowane przez Administratora w Serwisie.
 11. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika lub zarejestrowała się za pośrednictwem serwisu Facebook. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

 

§ 3.

INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, Android, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
 1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
 2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
 3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
 4. programy szpiegujące (spyware),
 5. spam,
 6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 1. W celu ograniczenia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 2. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
 1. zapory sieciowe,
 2. regularna aktualizacja oprogramowania,
 3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
 4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
 5. szyfrowanie transmisji danych,
 6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
 7. używanie legalnych programów i aplikacji,
 8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 1. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisie może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej.
 2. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
 1. uzyskaniu dostępu do Treści,
 2. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 1. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
 1. prowadzeniu Konta użytkownika,
 2. możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Klubu Tasterów,
 3. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.
 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu.
 2. W ramach korzystania z Serwisu zabronione są następujące aktywności:
 1. dostarczanie treści nielegalnych,
 2. zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
 3. wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z przeznaczeniem Serwisu,
 4. wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z prawem,
 5. stwarzanie zagrożenia dla innych Użytkowników oraz innych osób,
 6. działania polegające na wielokrotnym przesyłaniu formularzy udostępnionych w Serwisie, używanie botów i innych zautomatyzowanych narzędzi mogące wskazywać na działania hakerskie/spam.

 

§ 4.

REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może także zarejestrować się z wykorzystaniem swojego konta w serwisie Facebook. Po wybraniu opcji logowania przez Facebook, Użytkownik loguje się do swojego konta w serwisie Facebook, jest następnie proszony o wyrażenie zgody na uzyskanie przez Administratora dostępu do określonych danych. Dane te zostaną wykorzystane do utworzenia Konta użytkownika. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania rejestracji za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. Usługę aktywacji Konta użytkownika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji za pośrednictwem Serwisu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – loginu Użytkownika oraz wybranego hasła. W przypadku zarejestrowania się przy użyciu swojego konta w serwisie Facebook każdorazowe logowanie odbywa się za pośrednictwem adresu email używanego w serwisie Facebook.
 2. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych.
 3. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisu, które nie posiadają Konta użytkownika.
 4. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.

 

§ 5.

ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZGODNOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG Z UMOWĄ

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może usunąć Konto użytkownika w wybranym przez siebie momencie. W tym celu należy skorzystać z serwisu mojedane.burdamedia.pl, gdzie po uzyskaniu dostępu Użytkownik będzie mógł samodzielnie złożyć żądanie usunięcia Konta użytkownika. Użytkownik może także złożyć żądanie usunięcia konta pisząc wiadomość na adres: mg@burdamedia.pl wysyłając takie żądanie z adresu email, którym posłużył się przy zakładaniu Konta użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji żądania. 
 3. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie. Konto zostanie usunięte niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni.
 4. Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie, pozostaje bez wpływu na obowiązywanie licencji do treści udzielonych na podstawie § 8 poniżej oraz bez wpływu na obowiązywanie licencji do opinii i odpowiedzi udzielonych w ankiecie w ramach Klubu Tasterów. Wypowiedzenie licencji do treści następuje na zasadach określonych w § 8, zaś wypowiedzenie licencji do opinii i odpowiedzi w ankiecie udzielonych na podstawie regulaminu Klubu Tasterów następuje na zasadach określonych w tym regulaminie.
 5. Administrator może wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika lub innych usług w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia danej usługi. W takim wypadku Administratora obowiązuje 14 dni okres wypowiedzenia.
 6. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Formularz odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2  do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 7. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email: mg@burdamedia.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 9. Usługi świadczone w Serwisie mogą polegać na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług w pełni na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje, jeżeli: i) Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; lub ii) za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie.
 10. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak zgodności usługi z umową w przypadku, gdy:
 1. Użytkownik nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do sieci internetowej,
 2. nienależyta jakość usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie dostawcy usługi dostępu do sieci internetowej, z której korzysta Użytkownik,
 3. nienależyta jakość usług spowodowana jest właściwościami używanych przez Użytkownika urządzeń i sprzętu komputerowego.
 1. Jeżeli usługi świadczone przez Administratora są niezgodne z umową, a nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 11 powyżej, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową, jak również skorzystać z innych uprawnień, w szczególności określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 6.
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adres: mg@burdamedia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 6 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 7.
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. Osoba korzystająca z Serwisu może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów zawierających powiadomienia o publikacjach pojawiających się w Serwisie oraz informacje reklamowe od Administratora i od partnerów, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu (powiadomienia WebPush). Powiadomienia WebPush są wysyłane do przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu wyłącznie po wyrażeniu przez nią zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na komunikacie wyświetlonym przez przeglądarkę internetową.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies, innych podobnych technologii, a także niepowtarzalnych identyfikatorów i technologii nieopartych na plikach cookies znajdują się tutaj.

 

§ 8.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do Treści umieszczanych przez Administratora w Serwisie, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Serwisu podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Jeżeli treści opublikowane przez Użytkownika w Serwisie stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to z chwilą ich publikacji Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony wraz z prawem do sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 4. wykorzystanie treści i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 2.
 1. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań treści wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań treści, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej.
 2. W ramach udzielonej licencji Administrator jest uprawniony do wykorzystania treści w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 3. Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do treści lub utworu zależnego od treści, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawda do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.
 4. Użytkownik publikujący w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich oświadcza i potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane przez niego w Serwisie.

 

§ 9.

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera, polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Administratora i podmiotów z grupy Administratora, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego partnerów biznesowych Administratora, informacji handlowych, o promocjach, akcjach, konkursach, rabatach i innych informacji pochodzących od partnera biznesowego Administratora, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Subskrypcja każdego newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów lub w inny sposób wyrażenie zgody na jego otrzymywanie. 
 4. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link w stopce wiadomości przesłanej w ramach newslettera, odznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia” lub wysyłając żądanie na adres email: mg@burdamedia.pl

 

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisie lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
  3. O zmianach Usług lub Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany przez Administratora minimum na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Usług lub Regulaminu wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu. Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  4. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Użytkownikowi, który nie akceptuje treści zmian Usług lub Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika.
  5. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisu, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług. 
  6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2024r.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 20.03.2024r. znajduje się tutaj.

 

 

 

REGULAMIN
KLUBU TASTErów

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Serwisu Moje Gotowanie o postanowienia odnoszące się wyłącznie do klubu TASTErów. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym (w tym w zakresie informacji ogólnych, zakładania Konta użytkownika, pozostałych zasad świadczenia usług, zmian w regulaminie, rozwiązania umowy), stosuje się postanowienia Regulaminu

§ 1.
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:

 1. Akcja – konkurs prowadzony przez Organizatora, stanowiący rekrutację Testerów do Testu. Organizator przesyła informacje o nowych Akcjach na adres email Użytkowników oraz zamieszcza ogłoszenia na Stronie internetowej.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej.
 3. Odpowiedzi udzielane w ankiecie – wszelkie wypowiedzi udzielane przez Testera na potrzeby wypełnienia ankiety przesłanej mu przez Organizatora po Teście, w tym Opinia.
 4. Organizator – Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym: 44 691 550,00 zł.
 5. Opinia – opinia o Produkcie wystawiana przez Testera po przetestowaniu Produktu.
 6. Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta, przekazywane Testerom, będące nagrodą oraz przedmiotem Testu.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna, która posiada Konto użytkownika w serwisie www.mojegotowanie.pl oraz wyraziła zgodę na uczestniczenie w Klubie Tasterów.
 8. Regulamin Klubu Tasterów - niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie internetowej.
 9. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem: https://www.mojegotowanie.pl/tasterzy
 10. Test – działanie prowadzone przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegające na testowaniu Produktów przez Testera. Celem Testu jest poznanie opinii Testera o Produktach. Organizator przesyła informacje o nowych Testach na adres email Uczestnika oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej.
 11. Tester – Uczestnik, która został wybrany przez Organizatora w ramach Akcji do wzięcia udziału w danym Teście.

 

§ 2.
ZASADY PROWADZENIA AKCJI. WYBÓR TESTERA

 1. Udział w Akcji może wziąć wyłącznie pełnoletni Uczestnik, będący osobą fizyczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, który spełnia warunki opisane w ust. 7 i z zastrzeżeniem zadania kolejnego. Organizator Akcji zastrzega, że oprócz warunków wskazanych w ust. 7 poniżej, w zależności od rodzaju Produktu, udział w Akcji wymagać może również spełnienia dodatkowych kryteriów każdorazowo określanych przez Organizatora.
 2. W Akcji nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych i członków ich rodzin. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
 3. W jednej Akcji można wziąć udział tylko jeden raz – tj. przesłać jeden formularz zgłoszeniowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcjach i Testach osób, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności osób, które:
 1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej lub różne adresy poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych osób;
 3. nie mają ukończonych 18 lat lub pełnej zdolności do czynności prawnych lub nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski;
 4. podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń funkcjonalności dostępnych Serwisie, wykorzystania jego luk lub wpływania w jakichkolwiek inny sposób na jego działanie.
 1. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcjach i i Testach osób, jeżeli w stosunku do ich Odpowiedzi, Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności w zakresie naruszenia praw autorskich.
 2. Organizator każdorazowo przesyła informacje o nowych Akcjach, Testach oraz badaniach na adres email Uczestnika oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Akcjach i Testach na Stronie internetowej. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące: czasu trwania Akcji i Testu oraz terminów zgłoszeń do Akcji, liczby Testerów, którzy mogą zostać wyłonieni w Akcji i tym samym wziąć udział w Teście, nazwę i opis Produktów, które można wygrać w Akcji, przebiegu Akcji i Testu, terminu wypełniania ankiety i udzielenia Opinii.
 3. W celu wzięcia udziału w Akcji (czyli konkursie stanowiącym rekrutację do Testu) Uczestnik powinien:
  1. zalogować się na Konto użytkownika,
  2. wybrać spośród listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie internetowej Test, w którym Uczestnik chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Uczestnik zostanie przekierowany do formularza zgłoszeniowego do Testu,
  3. wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  4. udzielić odpowiedzi na pytania otwarte stanowiące część formularza zgłoszeniowego,
  5. udzielić wymaganych zgód dot. przetwarzania danych osobowych,
  6. przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.
 4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze najlepsze odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, walory artystyczne odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Uczestnika – autora odpowiedzi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 5. Testerami zostaną Uczestnicy spełniający kryteria, o których mowa w ust. 1 - 2 powyżej oraz których odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 8 powyżej.
 6. Testerzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy Rejestracji jak również poprzez umieszczenie informacji obejmującej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto pod informacją o Akcji i Teście.   
 7. Produkty zostaną wysłane do Testerów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testera o wygranej.
 8. W przypadku niepodjęcia przez Testera Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testera, prawo do nagrody wygasa.
 9. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 10. W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerowi Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produktu, z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej.
 11. Produkty otrzymane od Organizatora nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Testerów za działanie Produktów. Tester każdorazowo ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi, treścią informacji dołączonych do lub zamieszczonych na opakowaniu Produktu, w tym wskazaniami i przeciwskazaniami do ich używania. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania danego Produktu, Tester powinien skontaktować się ze specjalistą, w tym lekarzem lub farmaceutą. Po więcej informacji na temat działania danego Produktu Tester może zwrócić się również do producenta Produktu pod adresem lub numerem wskazanym przez niego na opakowaniu.

 

§ 3.
ZASADY PROWADZENIA TESTU

 1. Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testera Produktów i przekazaniu Organizatorowi opinii Testera dotyczącej Produktów. W tym celu, Tester otrzyma za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym do Testu:
  1. link do ankiety, którą zobowiązany jest wypełnić i przesłać Organizatorowi; lub / oraz
  2. prośbę o wyrażenie Opinii o przetestowanych Produktach i przesłanie jej Organizatorowi.
 2. W przypadku, jeżeli Tester nie wypełni i nie prześle ankiety lub/oraz nie prześle swojej Opinii o testowanych Produktach, Organizator może wykluczyć Testera z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.
 3. Udzielenie Opinii oraz wypełnienie ankiety jest równoznaczne z oświadczeniem Testera o przetestowaniu Produktu.
 4. Opinia oraz Odpowiedzi udzielane w ankiecie muszą spełniać wymogi obowiązującego prawa oraz rzetelnie odzwierciedlać faktyczne odczucia Testera po przetestowaniu Produktu.

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem odpowiedzi zgłoszonej przez niego w formularzu Akcji; (ii) odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.
 2. Tester niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie; (ii) Opinia oraz Odpowiedzi udzielane w ankiecie nie naruszają praw osób trzecich; (iii) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie .
 3. Najpóźniej z chwilą przesłania Opinii i ankiety Organizatorowi, Tester udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie, na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 5 lat wraz z prawem do sublicencji, w szczególności na rzecz Klienta i producenta Produktu, którego dotyczy Opinia oraz Odpowiedzi udzielane w ankiecie, w tym udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie oraz Odpowiedzi udzielane w ankiecie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych i innych dostępnych formach reklamy i promocji.
 1. Tester udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Opinii oraz  Odpowiedzi udzielanych w ankiecie, w tym do ich tłumaczenia na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
 2. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 3. Tester oświadcza, że upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie lub utworu zależnego od Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do udostępniania anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.
 4. Tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie.

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do:        Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

lub na adres: mg@burdamedia.pl
 

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy:…..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data …..............................................................................................................