1.  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.  Organizatorem działań publicystycznych zwanych dalej Konkursem, jest: Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Burda.

1.2.  Konkursy organizowane przez Burda będą publikowane na stronie internetowej www.mojegotowanie.pl należącej do Burda.

1.3.  Konkursy będą organizowane przez Burda na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo publikowane przez Burda na stronie internetowej www.mojegotowanie.pl należącej do Burda. Konkursy będą trwały w okresie każdorazowo określonych w danym ogłoszeniu, określającym także zasady ich przeprowadzania.

1.4.  Konkursy odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1.  W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, zarejestrowane w serwisie www.mojegotowanie.pl

2.2.  Uczestnikami Konkursów nie mogą być:

2.2.1.  Pracownicy lub członkowie Zarządu Burda oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2.  Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Sondażu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.

3.  PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1.  Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez dodanie przepisu wraz z własnoręcznie wykonanym zdjęciem, o treści każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Konkursie na stronie internetowej www.mojegotowanie.pl. Następnie wysłanie wiadomości e-mail, wraz z linkiem do w.w. przepisu i przekazując pozostałe treści wskazane w danym ogłoszeniu, zamieszczone na stronie internetowej www.mojegotowanie.pl,  pod adres wskazany w treści ogłoszenia w okresie trwania Konkursu.  

3.2.  Poszczególnym Konkursom publikowanym na stronie internetowej www.mojegotowanie.pl, których właścicielem jest Burda, będą przypisane różne nazwy konkursów, i tak np. KONKURS- WOKÓŁ STOŁU .

3.3.  Przez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres wskazany w punkcie 3.1 powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

3.4.  Po zakończeniu każdego z konkursu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów danego konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, w tym ciekawość oraz oryginalność przepisu konkursowego, estetykę przygotowanej potrawy na zdjęciu,.

3.5.  Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.

3.6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatora i/lub dostawców sieci Internet.

3.7.  Wyniki konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.mojegotowanie.pl, w terminie do 30 dni od zakończenia danego konkursu.

3.8.  Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursów, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia konkursowego wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów danego konkursu.

3.9.  Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (odpowiedzi) konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

3.10.  Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

  b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

  c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

  d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

  e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

  f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

3.11.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.  NAGRODY W KONKURSIE

4.1.  Każdorazowo nagrody w danym konkursie, zarówno ich rodzaj i ilość prezentowane będą w ogłoszeniu o danym konkursie.

4.2.  W wyborze w/w nagród będzie brało udział każde zgłoszenie, które dotarło do Burda, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie oraz niniejszym Regulaminie.

4.3.  Wysyłka nagród wygranych w konkursie, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania Burda danych osobowych laureatów.

4.4.  Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.

4.5.  Od nagród, których wartość przekracza 760 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej.

4.6.  Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.7.  Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

4.8.  W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 60 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.  KOMISJA

 5.1.  Do kontroli prawidłowości każdego z konkursów powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

5.2.  Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.  REKLAMACJE

6.1.  Reklamacje związane z danym konkursem będą przyjmowane przez Burda w formie pisemnej, na adres Burda w terminie 7 dni od daty zakończenia danego konkursu.

6.2.  Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3.  Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Burda.

6.4.  W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

6.5.  Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.6.  Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

6.7.  Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Burda oraz na stronie internetowej www.mojegotowanie.pl.

7.2.  Na życzenie uczestnika konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Burda prześle kopię niniejszego Regulaminu.

7.3.  Dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 15. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.

7.4.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

7.5.  Uczestnik konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

7.7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.mojegotowanie.plco najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.